Category: Xu Ru Yun

Translation: Xu Ru Yun, Xiong Tian Ping – Ni De Yan Jing

許茹芸、熊天平 – 你的眼睛 Xu Ru Yun, Xiong Tian Ping – Ni De Yan Jing 爱你忘了苏醒我情愿闭上眼睛 任凭此生此世常睡不醒 你就是我的来生 loved you so much i forgot to wake, i willingly close my eyes i won’t mind staying...