Category: Tong En

Translation: Tong En – Bu Zhun Ku

同恩 – 不准哭 Tong En – Bu Zhun Ku 词:郑淑妃 制作:袁惟仁 我把自己反锁在空荡荡的房屋 感谢你让我想个清楚 因为爱你所以我不做你的包袱 我不需要谁温柔安抚 i locked myself in an empty house thank you for letting me think it through because i love you...