DDTank League Upgrade GuideDDTank League Upgrade Guide by Sentrius

League:

 • League [Lv 1] – 50k Gold
 • League [Lv 2] – 630 Wealth & 100k Gold
 • League [Lv 3] – 1500 Wealth & 100k Gold
 • League [Lv 4] – 6300 Wealth & 100k Gold
 • League [Lv 5] –

Armory:

 • Armory [Lv 1] – 1000 Wealth
 • Armory [Lv 2] – 5000 Wealth
 • Armory [Lv 3] – 17000 Wealth
 • Armory [Lv 4] –
 • Armory [Lv 5] –

League Shop:

 • League Shop [Lv 1] – 5000 Wealth
 • League Shop [Lv 2] – 50000 Wealth
 • League Shop [Lv 3] –
 • League Shop [Lv 4] –
 • League Shop [Lv 5] –

Safe Deposit Box:

 • Safe Deposit Box [Lv 1] – 500 Wealth
 • Safe Deposit Box [Lv 2] – 2500 Wealth
 • Safe Deposit Box [Lv 3] – 8500 Wealth
 • Safe Deposit Box [Lv 4] –
 • Safe Deposit Box [Lv 5] –
Other DDTank Articles

Leave a Reply